Vad är Victoriastiftelsen?

Laurellska skolan verkade under hela sin tid fram till 1971 i fastigheten Riddaregatan 5- Kyrkogatan 10 - Mariegatan 10. Fastigheten köptes år 1906 av Victoria Laurell personligen och den övergick sedermera i skolans ägo. Skolan kom därmed att besitta en ansenlig förmögenhet.

I slutet av 1940-talet blev det uppenbart att samhället i allt högre grad skulle bära ansvaret för skolväsendet. De privata läroverkens framtid blev därmed allt osäkrare. Samtidigt uppstod en rädsla för att ett samhälleligt övertagande av de privata skolorna också skulle innebära ett övertagande av den egendom som de privata skolorna ägde.

De framsynta personerna i skolans ledning beslöt därför år 1953 att grunda en stiftelse, som övertog såväl skolan som fastigheten, för att på så sätt säkerställa den egendom man satts att förvalta. Att stiftelsen skulle bära Victoria Laurells namn var självskrivet.

Stiftelseurkunden undertecknades av Erik Falck, Greta Langenskjöld, Irja Grotenfelt, Nils Holmström, Henrik W. Ramsay och Hedvig Rask. I begynnelsen verkade stiftelsen som upprätthållare av skolan och avkastningen av stiftelsens förmögenhet kom på så sätt bildningssträvandena till fromma.

Elevunderlaget för en privat flickskola med en nioårig läroplan minskade under 1960-talet drastiskt, samtidigt som behovet av läroverk i huvudstadens randområden växte. Efter långvariga utredningar inleddes förhandlingar med Kyrkslätts kommun och år 1966 biföll Statsrådet, att Laurellska skolan från och med läsåret 1966-1967 successivt ombildas till Kyrkslätt samskola. År 1971 blev Laurellska skolans sextionionde studentkull den sista som dimitterades från skolhuset i Kronohagen.

Victoriastiftelsens verksamhet kom därefter att inrikta sig på att på andra sätt stöda de individuella bildningssträvandena. Från och med år 1977 har stiftelsen varit en stipendieutdelande stiftelse och uppfyller sitt ändamål genom att dels i form av studiestipendier befrämja akademiska studier och dels i form av forskningsstipendier stöda heltidsforskning med doktorsgrad som mål.

År 1997 såldes skolhuset och fastigheten vid hörnet av Kyrkogatan och Mariegatan för att säkerställa att stipendieutdelningen kan hållas på en stabil nivå. Det kapital som Victoria Laurell gav sin skola har förvaltats väl och stiftelsens målsättning harmonierar med de ideal som Victoria Laurell kämpade för under sin levnad. Senaste år utdelade stiftelsen nästan en halv miljon euro för befrämjande av bildningen bland svenskspråkig kvinnlig ungdom i vårt land.

Victoriastiftelsen har även under årens lopp erhållit donationer och testamenterad egendom, som förvaltas som separata fonder. De medel som förvaltas inom ramen för Svea och Sven Lindqvists fond, Max Sittkoffs fond, Nils Holmströms minnesfond samt Victoriafonden är inte bundna enbart till kvinnlig ungdom, vilket har möjliggjort att Victoriastiftelsen även kan utdela ett tiotal stipendier till manliga studerande.